8  Bain

8.1 bainAncova

.jasp .html .csv

8.2 bainAnova

.jasp .html .csv

8.3 bainIndependentSamples

.jasp .html .csv

8.4 bainOneSample

.jasp .html .csv

8.5 bainPairedSamples

.jasp .html .csv

8.6 bainRegression

.jasp .html .csv

8.7 bainSem

.jasp .html .csv