8  Bain

8.1 bainAncova

| .jasp | | .html | | .csv |

8.2 bainAnova

| .jasp | | .html | | .csv |

8.3 bainIndependentSamples

| .jasp | | .html | | .csv |

8.4 bainOneSample

| .jasp | | .html | | .csv |

8.5 bainPairedSamples

| .jasp | | .html | | .csv |

8.6 bainRegression

| .jasp | | .html | | .csv |

8.7 bainSem

| .jasp | | .html | | .csv |